Adv. Madhavi Parkar (Lawyer)

Mr. Navneet Worlikar (Businessman)

Manohar Shamleti
(Navneet Publication)

Dr. Alpa Shah (Pediatrician)

Justice Ambadas Joshi (MAT Chairman)

Prachi Mayekar (Voice-over Artist)

Mrs. Meghana Shukla (Indore)

Dr. Aparna Mayekar (Physician)

Dr. Sheetal Shah (Homeopath)

Darshan Surana (Student)

Mr. Bhavesh Shah (Investment Banker)

Aditi Madkikar
(Manager, Savarkar Smarak Auditorium